Skip to content ↓

O nas

 • Centrum Wsparcia Informatyzacji (CWI) powstało 31.03.2023 r. w wyniku reorganizacji jednostek AGH z obszaru IT i jest jednostką pomocniczą, należącą do grupy centrów administracyjnych w administracji centralnej w rozumieniu Regulaminu Organizacyjnego AGH, wchodzącą w skład Sektora IT.
 • Działalnością CWI kieruje Dyrektor, podlegający bezpośrednio Dyrektorowi ds. IT.
 • Wewnętrzną strukturę CWI określa Dyrektor ds. IT w zależności od okoliczności i potrzeb. Struktura CWI podlega zatwierdzeniu przez Rektora w zakresie powoływania wewnętrznych jednostek zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym.
 1. Dyrektor odpowiada za funkcjonowanie CWI, we wszystkich aspektach jego działalności. Do głównych zadań Dyrektora należy:
  • zarządzanie CWI jako jednostką organizacyjną AGH, na zasadach określonych prawem w tym prawem wewnętrznym AGH, z uwzględnieniem upoważnienia udzielonego przez Rektora,
  • tworzenie planów realizacji zadań CWI,
  • organizacja bieżącej działalności CWI oraz zarządzanie pracownikami i zasobami materialnymi przypisanymi do CWI,
  • nadzór organizacyjny i merytoryczny nad realizacją zadań CWI, monitorowanie osiągania podstawowych celów,
  • przedstawianie Dyrektorowi ds. IT rocznych sprawozdań z działalności CWI.
 2. Dyrektor CWI w szczególności:
  • jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w CWI,
  • składa do Dyrektora ds. IT wnioski w sprawach zatrudnienia i zmian warunków umów podległych pracowników,
  • jest dysponentem środków finansowych przewidzianych w planie rzeczowo-finansowym AGH na realizacje zadań CWI, w zakresie określonym pełnomocnictwem Rektora,
  • odpowiada za organizację funkcjonowania jednostki zgodnie z zasadami określonymi w prawie w tym w szczególności w Statucie, uchwałach Senatu i zarządzeniach Rektora,
  • odpowiada za przygotowanie projektu planu rzeczowo-finansowego CWI i jego wykonanie,
  • planuje i nadzoruje racjonalne wykorzystanie zasobów lokalowych CWI,
  • sprawuje nadzór nad terminową realizacją ustaleń, decyzji i obowiązującej sprawozdawczości.
 • prowadzenie analiz w obszarze szeroko rozumianej informatyzacji (cyfryzacji)

 • tworzenie i upowszechnianie raportów oraz prognoz związanych z przedmiotowymi obszarami

 • bieżąca obsługa administracyjną zadań realizowanych przez Sektor IT

 • prowadzenie spraw finansowych Sektora IT i jego jednostek

 • prowadzenie spraw kadrowych i płacowych Sektora IT

 • obsługa działań pod względem zgodności z przepisami prawa

 • prowadzenie spraw majątkowych jednostek Sektora IT

 • wspieranie oraz szkolenie użytkowników centralnych systemów i aplikacji AGH

 • współdziałanie z innymi jednostkami w zakresie realizacji zadań z obszaru IT

 • koordynowanie zakupów oprogramowania wykorzystywanego przez całą Uczelnię lub większość jednostek organizacyjnych

Stopka